Vážení návštevníci a občania obce Liptovská Porúbka,

vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Liptovská Porúbka. Veríme, že Vám poskytnú mnohé užitočné informácie z rôznych oblastí života v obci, ktoré využijete pri svojej práci, štúdiu, oddychu ... Samozrejme budeme radi, ak aj Vy prispejete k ich tvorbe a zlepšovaniu. Vaše nápady a pripomienky ako vylepšiť stránky obce môžete posielať na adresu: JLIB_HTML_CLOAKING a podľa opodstatnenosti a možností sa ich budeme snažiť zapracovať.

Prajem Vám príjemne strávené chvíle pri ich prezeraní.

MDD 2018

images/oznamy2/mdd.jpg

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018

 

Návrh P L Á N U

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Obce Liptovská Porúbka na II. polrok 2018.

Zámer kontrolnej činnosti:

Vytvorenie podmienok na efektívne, hospodárne, účelne a účinné hospodárenie s majetkom obce a s verejnými prostriedkami a dodržiavanie zákonnosti pri samosprávnych činnostiach.

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Rozsah kontrolnej činnosti:

V zmysle ustanovenia § 18/ d, f zákona o obecnom zriadení.

 

KONTRÓLNE AKCIE:

 1. Finančná kontrola vybraných finančných operácií v priebehu II. polroka 2018.

T: júl – december 2018

 

 1. Zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle novej právnej úpravy v podmienkach obce.

T: október - november 2018

 

 1. Financovanie preneseného výkonu štátnej správy za rok 2017 a v roku 2018.

T: september - november 2018

 

 1. Kontrola plnenia uznesení OZ prijatých v roku 2018.

T: december 2018

 

 1. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce.

T: júl - december 2018

 

 1. Kontrola súladu vnútorných smerníc a VZN so všeobecne záväznými predpismi a potrebami obce na požiadanie alebo v prípade potreby obce.
  T: priebežne júl – december 2018

 

 1. Stanoviská k zmene rozpočtu obce na rok 2018.

T: priebežne júl – december 2018

 

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Liptovská Porúbka na rok 2019.
  T: október - december 2018

 

 1. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovaní OZ v Liptovskej Porúbke.
  T: júl – december 2018

 

V  Liptovskej Porúbke 21.05.2018

Danuša Beláková

hlavná kontrolórka obce Liptovská Porúbka

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liptovská Porúbka na II. polrok 2018 bol v zmysle §18 f / 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od 22.5.2018 do 12.6.2018.

 

 

 

Doplnkové informácie