Vážení návštevníci a občania obce Liptovská Porúbka,

vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Liptovská Porúbka. Veríme, že Vám poskytnú mnohé užitočné informácie z rôznych oblastí života v obci, ktoré využijete pri svojej práci, štúdiu, oddychu ... Samozrejme budeme radi, ak aj Vy prispejete k ich tvorbe a zlepšovaniu. Vaše nápady a pripomienky ako vylepšiť stránky obce môžete posielať na adresu: JLIB_HTML_CLOAKING a podľa opodstatnenosti a možností sa ich budeme snažiť zapracovať.

Prajem Vám príjemne strávené chvíle pri ich prezeraní.

Terénna sociálna práca

 

Informácie o projekte:

Obec Liptovská Porúbka od 2. novembra 2011 realizuje projekt Terénna sociálna práca v obci Liptovská Porúbka, ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom poskytnutím nenávratného finančného príspevku. Príspevok je poskytnutý v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie a opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. V obci  pracuje jeden terénny sociálny pracovník a jeho asistent. Cieľovými skupinami, na ktoré sa projekt orientuje sú obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít, občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny a komunity ohrozené sociálnym vylúčením (občania so zhoršeným zdravotným stavom, nízkymi príjmami, deti a mládež z neúplných rodín, deti zo sociálne odkázaných  rodín, deti a mládež bez ukončenia povinnej školskej dochádzky, absolventi, nezamestnaní vo veku nad 50 rokov, nezamestnaní s nízkym vzdelaním, osoby závislé na návykových látkach)

Cieľom projektu je podporiť sociálnu inklúziu príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v obci Liptovská Porúbka prostredníctvom práce TSP a ATSP, zlepšiť životnú situáciu a podporiť integráciu sociálne vylúčených osôb, najmä príslušníkov MRK, prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci, predchádzať vzniku krízových situácií v rodine a zamedziť nárastu sociálno-patologických javov. Projekt bude prebiehať do 31.10.2013.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.

Výkon terénneho sociálneho pracovníka:

- Terénny sociálny pracovník samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine. Vyhľadáva sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú schopnosť, resp. stratili zručnosť na riešenie svojich sociálnych problémov.

- Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby.

- Po dohode s klientom (klientkou) navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému.

- Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie a distribuuje klienta príslušným inštitúciám.

- V prípade potreby sprevádza klienta na jednania do jednotlivých inštitúcií, jedná v záujme klienta.

- Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne organizácie.

- TSP samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník, vypracováva mesačné správy a každého polroka predkladá monitorovacie správy v zmysle článku 3 všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

- Terénny sociálny pracovník mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte. Svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami.

- Prispievanie k prevencii násilia a dekriminalizácii skupín v komunite. Uvedenými činnosťami sa snaží sa zmierňovať proces vyčlenenia zo spoločnosti.

Výkon asistenta terénneho sociálneho pracovníka:

Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. Vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým v pomoci klientom s vyplňovaním tlačív, sprevádzaní  klienta, prípravy stretnutí s rodinami klientov, sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity, prípadne ak je to potrebné, pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.

 

Pracovníci:

Terénny sociálny pracovník viac

Mgr. Anna Fáberová

t. č. :
mobil:
0911 332 240
mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Asistent terénneho sociálneho pracovníka

Barbora Štrusová
t. č. :
mobil:
0911 332 240
mail: JLIB_HTML_CLOAKING


Viac informácií nájdete na stránkach:

www.esf.gov.sk


www.fsr.gov.sk

Doplnkové informácie