Rómska občianska hliadka

 

Rómska občianska hliadka (ROH) ako nástroj podpory sociálnej inklúzie Rómov

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: 330/2014-IZ-4.0/V podpísanej dňa 29.10.2014 bude v  Liptovskej Porúbke na verejný poriadok v obci dohliadať rómska občianska hliadka. Projekt financovaný Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia by mal zvýšiť bezpečnosť života všetkých občanov v obci, skvalitniť vzájomné spolunažívanie a predchádzať protispoločenskej činnosti prevenčnou činnosťou. Činnosť ROH prispeje k podpore a posilneniu vlastnej iniciatívy a zodpovednosti členov cieľovej skupiny za samostatné riešenie problémov v komunite a za dodržiavanie princípov spolunažívania.

Celých dvanásť mesiacov bude na území obce pôsobiť jedna skupina rómskej hliadky s dvomi členmi, ktorá bude vo večerných a nočných hodinách dohliadať na poriadok v obci. Náplňou činnosti ROH budú aktivity zamerané na ochranu súkromného a verejného majetku, budú pomáhať pri riešení konfliktov a sporov medzi členmi komunity, budú pomáhať pri organizovaní verejných kultúrnych a športových podujatí a pri udržiavaní poriadku na nich, budú spolupracovať na výchovno-vzdelávacích a osvetových akciách pre členov komunity, hlavne so zameraním na predchádzanie drogových závislostí a alkoholizmu

Aktivitami realizovanými počas trvania projektu, pravidelnou každodennou činnosťou členov občianskej hliadky v súčinnosti s výkonom práce terénnych sociálnych pracovníčok a v spolupráci s hliadkou OO PZ obec očakáva dosiahnutie zámerov a cieľov, ktoré má v oblasti sociálnej inklúzie neprispôsobivých občanov a v predchádzaní kriminality mladistvých.

Projekt sa realizuje s podporou


 

Implementačná agentúra

pre Operačný program

zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk

Doplnkové informácie