Vážení návštevníci a občania obce Liptovská Porúbka,

vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Liptovská Porúbka. Veríme, že Vám poskytnú mnohé užitočné informácie z rôznych oblastí života v obci, ktoré využijete pri svojej práci, štúdiu, oddychu ... Samozrejme budeme radi, ak aj Vy prispejete k ich tvorbe a zlepšovaniu. Vaše nápady a pripomienky ako vylepšiť stránky obce môžete posielať na adresu: JLIB_HTML_CLOAKING a podľa opodstatnenosti a možností sa ich budeme snažiť zapracovať.

Prajem Vám príjemne strávené chvíle pri ich prezeraní.

Verejný hovor

Vážení občania,
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke Vás pozýva na verejný
hovor. Budeme veľmi radi, keď sa dostavíte v čo najväčšom počte a
pripravíte si svoje otázky a návrhy na zlepšenie spoločného života v
obci.
Verejný hovor sa bude konať v sobotu 26. januára o 14:00 hodine v
priestoroch obecného úradu. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť a osobné
stretnutie s Vami.

 


N Á V R H P L Á N U kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Liptovská Porúbka na I. polrok 2013.

 

 

N Á V R H P L Á N U

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Liptovská Porúbka na I. polrok 2013.

Zámer kontrolnej činnosti:

Vytvorenie podmienok na efektívne, hospodárne, účelne a účinné hospodárenie s majetkom obce a s verejnými prostriedkami.

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Rozsah kontrolnej činnosti:

V zmysle ustanovenia § 18/ d, f zákona o obecnom zriadení.

KONTRÓLNE AKCIE:

Následná finančná kontrola vybraných finančných operácií v jednotlivých mesiacoch sledovaného obdobia.

 1. T: január – jún 2013
 2. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2012.

T: január 2013

 1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012.

T: február 2013

 1. Súlad na úseku bytovej politiky obce so všeobecne záväznými právnymi predpismi

T: apríl 2013

 1. Aplikácia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zverejňovanie dokumentov obce v zmysle osobitných predpisov.

T: máj 2013

 1. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce.

T: január – jún 2013

 1. Kontrola súladu vnútorných smerníc a VZN so všeobecne záväznými predpismi a potrebami obce.
  T: priebežne
 2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Liptovská Porúbka za rok 2012.
  T: jún 2013
 3. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovaní OZ v Liptovskej Porúbke.
  T: január - jún 2013

 

 

V Liptovskej Porúbke 18.12. 2012

Danuša Beláková

hlavná kontrolórka obce Liptovská Porúbka

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liptovská Porúbka na I. polrok 2013 bol v zmysle §18 f / 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od 19.12.2012 do.........

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Liptovská Porúbka na I. polrok rok 2013

 

 

 

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Materskej školy v Liptovskej Porúbke

 

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

Starostka Obce Liptovská Porúbka Mgr. Jana Gazdičová v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
Materskej školy v Liptovskej Porúbke

Kvalifikačné predpoklady:

1. odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

2. najmenej 10 rokov pedagogickej praxe v predškolskom zariadení

3. znalosť súvisiacej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,

4. ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

5. riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,

6. občianska a morálna bezúhonnosť,

7. zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

8. znalosť práce s počítačom.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní sa podáva na Obecnom úrade v Liptovskej Porúbke, 033 01 Liptovská Porúbka č. 149 v zalepenej obálke s označením:

„Neotvárať - výberové konanie – Materská škola Liptovská Porúbka“.
Uzávierka prihlášok je 21.12.2012 do 12.00 hod. Termín nástupu od 07.01.2013.

K žiadosti o výberové konanie je treba doložiť:

§ písomná prihláška na výberové konanie,

§ kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

§ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

§ potvrdenie o zdravotnom stave,

§ písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu max. 3 strán

§ profesijný životopis a ďalšie podklady o dĺžke pedagogickej praxe

§ súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín konania pohovoru oznámi písomne uchádzačom rada školy.

 

 

 

Mgr. Jana Gazdičová

starostka

 

Doplnkové informácie