Vážení návštevníci a občania obce Liptovská Porúbka,

vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Liptovská Porúbka. Veríme, že Vám poskytnú mnohé užitočné informácie z rôznych oblastí života v obci, ktoré využijete pri svojej práci, štúdiu, oddychu ... Samozrejme budeme radi, ak aj Vy prispejete k ich tvorbe a zlepšovaniu. Vaše nápady a pripomienky ako vylepšiť stránky obce môžete posielať na adresu: JLIB_HTML_CLOAKING a podľa opodstatnenosti a možností sa ich budeme snažiť zapracovať.

Prajem Vám príjemne strávené chvíle pri ich prezeraní.

Daňové priznanie

 

OZNAM

Obec Liptovská Porúbka, ako príslušný správca dane podľa §4 ods.1 zákona 563/2009 Zákona o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov nehnuteľností a pozemkov v katastri Obce k podaniu nového daňového priznania v termíne do 31.01.2012. K daňovému priznaniu je potrebné doložiť aj aktuálny list vlastníctva.


Zumba úprava času

Vo štvrtok 29. 12. 2011  sa  ZUMBA začína už o 16.30 hod.

 

 

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

 

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Obec Liptovská Porúbka vypisuje výberové konanie na funkciu “Hlavný kontrolór obce Liptovská Porúbka”

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Liptovská Porúbka zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 23. 1. 2012 na Obecnom úrade Liptovská Porúbka č. 149, 033 01 v uzatvorenej obálke označenej “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ”.

Výberové konanie sa uskutoční 25.1.2012.

Požiadavky:

· ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

· súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

· úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

· výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

· znalosť základných noriem samosprávy

· profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

Všeobecné podmienky:

· hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o činnosti

· funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

· vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

· nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

· účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

· príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

· správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

· hospodárenie s finančnými prostriedkami

· plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

· dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

· tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

· opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

· k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

· možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

· výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

· zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Liptovskej Porúbke, dňa 16.12.2011

 


Prianie

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní. Krásne Vianoce Vám chcem priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby rok 2012 za to stál.

Radostné a pokojné prežitie sviatkov Vám želá starosta obce Liptovská Porúbka.

 

 

Doplnkové informácie